API phân tích nội dung – Tích hợp chủ đề hoặc plugin của bạn với SEO xếp hạng toán học

5/5 - (1 vote)

API phân tích nội dung – Tích hợp chủ đề hoặc plugin của bạn với SEO xếp hạng toán học

Hướng dẫn này chỉ bạn cách tích hợp Trường tùy chỉnh từ theme hoặc plugin của bạn với plugin Rank Math SEO bằng **API phân tích nội dung**. Nhờ đó, Rank Math sẽ phân tích dữ liệu trong các trường này, giúp bạn tối ưu SEO hiệu quả hơn.

api-phan-tich-noi-dung-–-tich-hop-chu-de-hoac-plugin-cua-ban-voi-seo-xep-hang-toan-hoc
API phân tích nội dung – Tích hợp chủ đề hoặc plugin của bạn với SEO xếp hạng toán học

 Bước 1: Tạo tệp .js

Tạo một tệp JS mới trong Plugin hoặc Theme của bạn và thêm mã liên quan đến **API phân tích nội dung**. Hãy đảm bảo bạn sử dụng `wp-hooks` và `rank-math-analyzer` dependencies.

javascript

wp_enqueue_script( ‘rank-math-integration’, DIR . ‘/js/rank-math-integration.js’, [ ‘wp-hooks’, ‘rank-math-analyzer’ ], false, true );

api-phan-tich-noi-dung-–-tich-hop-chu-de-hoac-plugin-cua-ban-voi-seo-xep-hang-toan-hoc
API phân tích nội dung – Tích hợp chủ đề hoặc plugin của bạn với SEO xếp hạng toán học

 Bước 2: Bộ lọc để phân tích dữ liệu

Rank Math hỗ trợ 2 bộ lọc để phân tích tiêu đề và nội dung:

javascript

wp.hooks.addFilter( ‘rank_math_title’, ‘plugin-name’, callback_function_to_fetch_title ) // Lấy dữ liệu phân tích tiêu đề.

wp.hooks.addFilter( ‘rank_math_content’, ‘rank-math’, this.getContent ) // Lấy dữ liệu phân tích nội dung.

api-phan-tich-noi-dung-–-tich-hop-chu-de-hoac-plugin-cua-ban-voi-seo-xep-hang-toan-hoc
API phân tích nội dung – Tích hợp chủ đề hoặc plugin của bạn với SEO xếp hạng toán học

 Bước 3: Chức năng tải lại dữ liệu

Sử dụng các hàm sau để tải lại phân tích khi dữ liệu thay đổi:

javascript

rankMathEditor.refresh( ‘title’ ) – Tải lại bài kiểm tra Tiêu đề.

rankMathEditor.refresh( ‘content’ ) – Tải lại bài kiểm tra Nội dung.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để tải lại phân tích khi bất kỳ dữ liệu trường tùy chỉnh nào bị thay đổi.

api-phan-tich-noi-dung-–-tich-hop-chu-de-hoac-plugin-cua-ban-voi-seo-xep-hang-toan-hoc
API phân tích nội dung – Tích hợp chủ đề hoặc plugin của bạn với SEO xếp hạng toán học

Lời kết

Dưới đây là ví dụ về mã **API phân tích nội dung** để đưa dữ liệu Trường tùy chỉnh WP vào phân tích Nội dung của Rank Math: https://github.com/rankmath/seo-by-rank-math/blob/master/assets/admin/ src/custom-fields.js

Xem thêm: Làm cách nào để kích hoạt hỗ trợ CMS không đầu trong Rank Math?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.